Ένθετο τέχνης 130

Mounira Nusseibeh, «Στὰ γόνατα μπροστὰ στὸ τζάμι»


«Στὰ γόνατα μπροστὰ στὸ τζαμὶ» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἔργου τῆς Mounira Nusseibeh, ζωγράφου καὶ γλύπτριας, ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη. Χρησιμοποιώντας μικτὲς τεχνικές, ἀπεικονίζει μιὰ γυναίκα γονατισμένη μπροστὰ σὲ τζαμὶ τοῦ ὁποίου ὁ τροῦλος μὲ τὴν ἡμισέληνο προβάλλεται στὸν οὐρανό. Ὄγκοι καὶ σχήματα, μὲ πειθαρχημένα καὶ καθαρὰ περιγράμματα, διαμορφώνουν ἕνα κλειστοφοβικὸ χῶρο. Ἀκολουθώντας τὴ μονοχρωματικὴ λογική, τὸ ἔργο κινεῖται στὴ χρωματικὴ γκάμα τῶν ψυχρῶν καὶ θερμῶν γκρίζων ποὺ διαχέουν ἕνα παγερὸ ἡμίφως. Ἡ ἴδια ἡ γυναίκα, ὄγκος σκοτεινὸς καὶ ἐπίπεδος, χάριν τοῦ ἀπόλυτου μαύρου χρώματος, μὲ μόνο στοιχεῖο ζωῆς τὸ γυρισμένο στὸν θεατὴ πρόσωπο. Σ' αὐτὸ τὸ πρόσωπο μὲ τὸ ἔντονο βλέμμα, ὁδηγεῖται ἡ ματιὰ τοῦ θεατῆ, καθὼς δημιουργεῖται ἕνας σιωπηλὸς ἀλλὰ εὔγλωττος διάλογος μεταξὺ προσώπων. Εἶναι αὐτὸ τὸ βλέμμα ποὺ ἀποκαλύπτει ποικιλία συναισθημάτων στὰ ὁποῖα προεξάρχουν ὁ φόβος, ἡ ἀγωνία ἀλλὰ καὶ μιὰ ἰδιότυπη ἐσωτερικὴ δύναμη. Ἕνα πρόσωπο ποὺ ἀποκαλύπτεται πίσω ἀπὸ τὰ πέτρινα χαρακτηριστικά του μὲ ἤρεμη ἐλεγχόμενη ὁρμή.

Ἡ Mounira Nusseibeh (1943) παρακολούθησε στὸ Παρίσι μαθήματα τέχνης, πρῶτα στὴν Académie de la Grande Chaumière στὸ Μονπαρνάς (1964) καὶ μετὰ στὴν École Nationale Superieure des Beaux Arts (1966).

Τὸ ἔργο ἐκτέθηκε στὴν Ἀθήνα (Τεχνόπολις) ἀπὸ 28/01/2003-23/02/2003 στὰ πλαίσια τῆς ἔκθεσης ποὺ διοργάνωσε τὸ Μουσεῖο Μπενάκη, ἡ Βασιλικὴ Ἑταιρεία Καλῶν Τεχνῶν Ἰορδανίας καὶ τὸ Πανμεσογειακὸ Δίκτυο Γυναικῶν Δημιουργῶν F.A.M., μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Τίτλος τῆς ἔκθεσης: «Ἀποκαλύπτοντας τὸ πρόσωπο. Γυναῖκες Ζωγράφοι ἀπὸ τὸν Ἰσλαμικὸ Κόσμο». Στὴν ἔκθεση συμμετεῖχαν μὲ 70 ἔργα τους 51 γυναῖκες ζωγράφοι ἀπὸ 21 ἰσλαμικὲς χῶρες. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ καταλόγου τῆς ἔκθεσης ποὺ ὑπογράφει ὁ Πρόεδρος τῆς Βασιλικῆς Ἑταιρείας Καλῶν Τεχνῶν Ἰορδανίας Wijdam Ali, σκοπὸς τῆς ἔκθεσης ἦταν «νὰ σπάσει στερεότυπες ἰδέες ποὺ συνδέονται μὲ τὶς γυναῖκες στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο καὶ ποὺ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἔχουμε μιὰ καθαρὴ εἰκόνα… Μὲ τὴν ἔκθεση αὐτὴ οἱ ὀργανωτὲς ἐλπίζουν νὰ προωθήσουν τρόπους κατανόησης τῶν γυναικῶν δημιουργῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἀνάγνωσης τῆς αἰσθητικῆς τους, – αὐτῆς τοῦ "ἄλλου"».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ - ΒΑΣΩ ΓΩΓΟΥ

Όλα τα ένθετα τέχνης: